แคมป์ปิ้งล่องแพ  สันป่าป๋วย+น้ำตกห้วยบง+ล่องแพเขื่อนภูมิพล+ผาโยคี  จ.ตาก

10-12 ธันวาคม 2564 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/10433)

About us

26 กุมภาพันธ์
Thailand Adventure
Trip(saipa) เริ่มต้นจากการรวมตัวของนักเดินป่าและนักท่องเที่ยวผจญภัย ที่มีใจรักการเดินทางในแบบเดียวกันโดยพวกเราได้รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อจัดกิจกรรมการเดินป่าหรือผจญภัย เพื่อแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจท่อง
เที่ยวเชิงอนุรักษ์ นอกจากนี้เรายังได้ร่วมพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวของชุมชนต่างๆให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีรายได้หล่อเลี้ยงชุมชนของพวกเค้าเป็นการปลูกจิตสำนักรักบ้านเกิด ลดการรุกรานพื้นที่ป่าไม้เพื่อใช้ในการเพาะปลูก ให้เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนkhowhow
Story
แนะนำโดย webmaster

Visit All : 11280
© 20019-2020,  All Rights Reserved.